Behandling av psoriasis

Behandling av psoriasis är symptomatisk, det vill säga symtomlindrande. Hos barn räcker lokalbehandling i de flesta fall. Olika behandlingsformer kan ge varierande grad av förbättring och eventuellt symtomfrihet. Det är viktigt att anpassa behandlingen efter svårighetsgraden och behandlingssvaret. Det är osäkert i vilken grad behandlingen i barnaåren påverkar sjukdomsutvecklingen senare i livet. Vid mild psoriasis bör det särskilt betonas att barnen bör undvika långvarig behandling om de har lindriga besvär. Vid svår psoriasis i barnaåren är det däremot viktigt med optimal behandling för att dämpa sjukdomen både på kort och på lång sikt. Bra information och utbildning av föräldrar är nödvändig, tillsammans med regelbundna kontroller och uppföljning hos hudspecialist.

Avfjällande behandling

Avfjällning, bör ske innan någon annan behandling genomförs. Salicylvaselin 5-10 procent är lämpligt för kroppen. I hårbotten salicyl hårolja alternativt kräm 5-10 procent. Dusch, bad och mjukgörare är också bra avfjällare.

Vitamin-D derivat

Denna lokalbehandling är att föredra vid mild till måttlig psoriasis. Kalcipotirol, en typ av D-vitamin derivat, hämmar den ökade cellnybildningen i huden. Detta preparat kan användas över hela kroppen förutom i ansiktet och i områden med hudveck. Det är lämpligt för långvarig behandling, ensamt eller i kombination med andra läkemedel. Det finns inte tillräckligt med dokumentation för behandling av små barn och bör därför användas i undantagsfall hos barn under sex år.

Lokala steroider (kortison för utvärtes behandling)

Lokala steroider är lämpliga för lokalbehandling av mild och måttlig psoriasis, framförallt på avgränsade hudområden. Kortison i kräm, salva eller lösning är förstahandsval vid behandling av hårbotten och intertriginösa områden. Nedtrappningsschema bör följas och vid långvarig behandling bör steroider användas antingen 2-3 dagar i veckan eller alternerande med andra läkemedel. Till kroppen är starka steroider (grupp III) lämpligast, i ansiktet och på intertriginösa områden bör mellanstarka steroider användas (grupp II). Långvarig behandling med steroider kan ge biverkningar och hos barn måste risken för förtunning  av huden övervägas.

Ditranol

Ditranol är bäst för lokalbehandling av patienter med begränsad plackpsoriasis. Eftersom behandlingen är komplicerad bör den göras på behandlingsenheter. Ditranol kommer ursprungligen från växtriket och verkar ha antimitotiska egenskaper. Det finns belägg för att Ditranol kan ge långvarig besvärsfrihet vilket är bättre än andra lokalbehandlingar. Nackdelen är att Ditranol kan orsaka irritation i frisk hud och ge missfärgning av hud och kläder. Det är ingen rekommenderad behandling för barn.

Tjära

Tjära var tidigare ett viktigt behandlingsalternativ för psoriasis. Denna behandling används nu mer sporadiskt, vanligtvis för behandling av psoriasis i hårbotten och nedre delen av kroppen i kombination med ljusbehandling. Eftersom det finns enstaka rapport om att tjära kan vara kopplat till hudcancer är det ingen behandling som rekommenderas för barn.

Ljusbehandling

Ljusbehandling ges vid utbredd psoriasis där lokalbehandling inte hjälper tillräckligt. De flesta patienter svarar bra på denna behandling som bör utföras 2-3 gånger i veckan, cirka 25 gånger. Ljuset är bredspektrum UVB (våglängd 290-320 nm) eller smalspektrum UVB (våglängd 311 nm). Smalspektrum UVB är bäst anpassat till psoriasis. UVB kan med fördel kombineras med annan lokalbehandling. Vanlig sol är ett effektivt och enkelt behandlingsalternativ under sommaren. På vintern kan solen användas i samband med klimatvård under kontrollerade förhållanden. Hudcancerrisken bör alltid övervägas innan insättning av denna behandling och man bör vara restriktiv med insättning av denna behandling på patienter under 18 år.

Systembehandling (invärtes behandling)

Systembehandling bör endast användas vid svår, utbredd psoriasis när annan behandling inte har tillräcklig effekt eller inte tolereras. Hos barn gäller detta särskilt vid psoriasisartrit. Sådan behandling kombineras ofta med lokalbehandling för att hålla nere behandlingsdosen och minska risken för biverkningar. Det finns fallrapporter för behandling med metotrexat, ciklosporin och retinoider hos barn, men fortfarande inga stora studier. Metotrexat är förstahandsmedel.

Biologiska läkemedel

När den tidigare nämnda systembehandlingen inte har tillräcklig effekt kan man sätta in mer specifika immundämpande läkemedel. En grupp av biologiska läkemedel kallas TNF-hämmare, och de dämpar immunförsvaret vid psoriasis.Medicinerna måste ges antingen intravenöst eller subcutant. Hos barn har vi mycket begränsad erfarenhet av användning av sådana medel. De används endast vid svår psoriasis och psoriasisartrit där traditionell systembehandling inte har haft tillräcklig effekt eller har lett till allvarliga biverkningar. I Sverige är endast Enbrel (etanercept) godkänd för behandling av barn med kronisk svår plackpsoriasis från 6 år och polyartikulär juvenil idiopatisk artrit från 2 år.

PP-ENB-SWE-0366 Jan 2017

Relaterade länkar